Новини для українців всього свту

Tuesday, Aug. 9, 2022

Кобзар Валерій Харченко просить допомоги

Автор:

|

Лютий 08, 2018

|

Рубрика:

Кобзар Валерій Харченко просить допомоги

Валерій Харченко після виступу серед воїнів-захисників

«Життя відомого дніпровського кобзаря Валерія Харченка тепер, мов єдине ціле з долею нашої зраненої України-неньки. Перед його очима: спалена хата і хвора дружина. Та не опускає рук п. Валерій! Не зважаючи ні на що, грає на кобзі, співає пісні та ними підіймає дух хорошим і простим людям, нашим воїнам на Сході. Чимало об’їхав блокпостів, військових частин український бандурист! І всюди захисники Батьківщини зустрічають його любо, мов рідну Душу. Так воно і є! Він — народний кобзар, а кобзар — душа нашої Величної нації. Він добре відчуває душу українську, серце воїнства нашого! З піснями Валерія Харченка кріпне в серцях захисників Вітчизни, українського народу віра в те, що ми здолаємо усіх ворогів, бо ж поки співає наше серце, не зважаючи на всю тяжкість долі, українці, що є нащадками запорозьких козаків, — непереможні!»
Так писала про Валерія Харченка, знаного українського кобзаря, лауреата фестивалів української пісні «Оберіг» і «Червона рута», волонтера цієї війни з російськими окупантами, дніпровська журналістка Анфіса Букреєва ще два роки тому. Про його нещастя — спалену 29 жовтня 2014 року хату — та потребу в допомозі писали українські газети «День», «Україна молода», розповідали на Першому Національному каналі телебачення, «Радіо Свобода», у багатьох реґіональних засобах інформації. Проте кобзар і досі шукає допомоги. З цим він звернувся до українського тижневика «Міст», а через нього до української діаспори Америки.
«Дорога редакція тижневика для українців всього світу!
Дорогі мої друзі, колеги та патріоти України!!! Йде війна і нам у цей час усім дуже важко. Мені спалили будинок і я залишився без усього, дружина моя після інсульту має бульбарний параліч (не може говорити і їй дуже важко їсти). Я забрав її з реанімації та доглядаю, як малу дитину.
Тої страшної ночі ми з дружиною міцно спали. Врятував нас біженець із Луганська, котрий побачив полум’я і ногами став грюкати в двері будинку. Ми вискочили на двір у чім спали. Пожежники їхали півгодини, й як на зло, в них виявилися порвані водяні рукави. Доки гасили, практично все вигоріло. Пізніше за допомогою людей ми вивезли два «КамАЗи» всілякого гару.
Вже четвертий рік живемо в тісній літній кухні, більше подібній на сарайчик. Сподівалися, що влада допоможе відновити будинок, але тієї допомоги ледь вистарчає на ліки дружині. Я обійшов усі кабінети, відправив листи до депутатів і де тільки можна, але їх усіх перенаправляють до мерії. А там один чиновник мені каже: у нас зараз війна, все — для АТО. А я кажу: так мене того і підпалили, щоб я не діставав ліки для АТО, не їздив із концертами в АТО.
Тепер уся надія тільки на добрих людей. Для відновлення будинку і продовження лікування моєї дружини Вікторії зараз дуже потрібна моральна й матеріальна підтримка. Кажуть, для ремонту треба 10 тис. USD.
Тож, звертаюся до всіх українців, які будуть небайдужі до нашої біди: допоможіть, люди добрі, витримати цей складний іспит долі! Не дайте поховати нас з дружиною на руїнах спаленого будинку! Всю інформацію про нас можна знайти в Інтернеті, достатньо набрати «Валерій Харченко кобзар». Мій телефон: +38-098-505-2947.
Банківські реквізити: Visa Electron PrivatBank фінансова допомога Western Union. 4731 2191 0607 4010 — картка в гривнях, 5168 7420 2289 3782 — картка в американських доларах. Щиро дякую вам за допомогу!!!»

Іван Бескид

About Author

Meest-Online

 • Alexandr Galushka

  Добре б ще зробити пост про вашу біду англійською мовою.

  • Лілія Кравченко

   +Alexandr Galushka Так. Наприклад, ця інформація є англійською на моїй сторінці в Google+ (закріплений допис): https://goo.gl/3H4MkA.

  • Alexandr Galushka

   Щиро дякую Лілія!!!

  • Лілія Кравченко

   Alexandr Galushka, завжди рада допомогти! 🙂

 • Валерій Харченко

  Kobzar Valery Kharchenko asks for help Author: Meest-Online | February 08, 2018 | Topic: USA
  P̲i̲c̲t̲u̲r̲e̲: Valery Kharchenko after speaking among defense warriors
  The life of the famous Dnieper kobzar Valery Kharchenko is now, as a whole, with the fate of our wounded Ukraine-mother. Before his eyes: a burnt hut and a sick wife. Yes, Mr. Valery is not down! In spite of everything, playing the Kobza, singing songs and raising their spirit to good and simple people, our warriors in the East. Much has traveled the checkpoints, military units Ukrainian bandurist! And everywhere, the defenders of the Motherland meet him like a soul of his own. So it is! He is a people’s kobzar, and a kobzar is the soul of our great nation. He has a good feel for the Ukrainian soul, the heart of our hosts! Valery Kharchenko’s songs in the hearts of the defenders of the Fatherland, of the Ukrainian people, the belief that we will overcome all the enemies, because while singing our heart, despite the weight of fate, Ukrainians who are descendants of the Zaporozhian Cossacks, are invincible! ”
  So I wrote about Valery Kharchenko, a well-known Ukrainian kobzar, winner of the festivals of the Ukrainian song “Oberih” and “Chervona ruta”, a volunteer of this war with the Russian invaders, Dnieper journalist Anfisa Bukreyev two years ago. About his misfortune – the Ukrainian newspaper “Day”, “Ukraina Moloda”, which was burned on October 29, 2014, and the need for help, wrote on the First National TV Channel, “Radio Liberty”, in many regional information media. However, the kobzar is still looking for help. With this he turned to the Ukrainian weekly “Bridge”, and through him to the Ukrainian diaspora of America.
  “Road edition of the weekly for Ukrainians all over the world!
  Dear my friends, colleagues and patriots of Ukraine !!! There is a war and we are very hard at this time. I burned the house and I was left without everything, my wife after a stroke has a bulbar paralysis (can not speak and it is very difficult to eat). I took her from reanimation and looked after a baby.
  That terrible night we slept with my wife. We rescued a refugee from Lugansk, who saw a flame and kicked at the door of the house. We jumped out to the yard where we slept. The firemen rode for half an hour, and as if they were evil, they were torn water sleeves. As long as it was shut down, practically everything burned out. Later, with the help of people, we took out two KamAZs of every kind.
  For the fourth year we live in a tight summer kitchen, more like a shed. Hopefully the authorities will help restore the house, but that help barely expires on drugs to his wife. I walked around all the offices, sent letters to deputies and where possible, but they all redirected to the mayor’s office. And there one official tells me: we have a war now, everything is for ATO. And I say: so I have it and set fire to me, I did not get drugs for ATO, did not go with concerts in ATO.
  Now all hope is only for good people. For the restoration of a home and the continued treatment of my wife, Victoria is now in need of moral and material support. They say, for repair it is necessary 10 thousand USD.
  So, I appeal to all Ukrainians who will be indifferent to our trouble: help, good people, to pass this complex exam of fate! Do not bury us and your wife on the ruins of a burned house! All information about us can be found on the Internet, it is enough to type “Valeriy Kharchenko kobzar”. My phone: + 38-098-505-2947.
  Bank details: Visa Electron PrivatBank financial assistance to Western Union. 4731 2191 0607 4010 – card in hryvnias, 5168 7420 2289 3782 – card in US dollars. Thank you sincerely for your help !!!
  Ivan Beskid

  O̲r̲i̲g̲i̲n̲a̲l̲: http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/kobzar-valerij-harchenko-prosyt-dopomohy/

 • Валерій Харченко

  Прошу Тебе, Господи, дай людині, яка читає зараз ці рядки, все, про що він Тебе просить! Дай їй це повною мірою, як вмієш давати лише Ти Один! І нехай буде вона щаслива у всі дні , а якщо неможливо таке, то хоча б скільки. Даруй їй міцне здоров’я і любов ближніх, розуміння і співчуття. Зроби так, щоб душа її завжди світилася лише любов’ю до всього сущого, захисти
  її від дурнословія, від образ і заздрості, від воєн і смертей, від болю
  фізичного й душевного, якщо ж все це неминуче, не покинь її і
  тоді дай розраду. Спаси для неї все, що дорого їй на землі. Якщо ж пізно просити про це – не лишай його пам’яті. Не знаю – чи вірить у Тебе, що читає зараз це, Милостивий і добрий мій Господь! Виконай це моє бажання. Нехай Ангел Хоронитель допомагає тобі, коли твої Крила опускаються вниз. https://www.facebook.com/xarchenko/videos/vb.100000761756447/984640968237952 Перший Національний!

 • Валерій Харченко

  Людина йшла берегом і раптом побачила хлопчика, який піднімав щось з піску і кидав в море. Чоловік підійшов ближче і побачив, що хлопчик піднімає з піску морські зірки. Вони оточували його з усіх боків. Здавалося, на піску – мільйони морських зірок, берег був буквально усіяний ними на багато кілометрів.

  – Навіщо ти кидаєш ці морські зірки в воду? – запитав чоловік, підходячи ближче.
  – Якщо вони залишаться на березі до завтрашнього ранку, коли почнеться відлив, то загинуть, – відповів хлопчик, не припиняючи свого заняття.
  – Але це ж просто нерозумно! – закричав чоловік. – Озирнись! Тут мільйони морських зірок, берег просто всіяний ними. Твої спроби нічого не змінять!
  Хлопчик підняв наступну морську зірку, на мить задумався, кинув її в море і сказав:
  – Ні, мої спроби змінять дуже багато … Для цієї зірки. VISA
  ELECTRON PrivatBank фінансова допомога Western Union 4731 2191 0607 4010 гривня,
  5168 7420 2289 3782 карточка для доларів, ПриватБанк карточка для євро 5168 7420 2480 4167 ПриватБанк http://www.facebook.com/xarchenko/videos/vb.100000761756447/1147149665320414 Радіо Свобода

  • Лілія Кравченко

   Поширила…

 • Валерій Харченко

  https://www.facebook.com/xarchenko Я знаходжусь на цій сторінці!!!

 • Валерій Харченко

  Це не спам і не вірус, це життя людей за яких відповідає держава Україна!!! В першу чергу державними творцями є народ який її представляє!!! Графа конституції України №5 !!! Народ України являється представником влади України!! Дорогі мої Друзі Фейсбука!!!! Ми потерпілі люди від жорстоких і бездушних оборотнів , які навмисно позбавили нас житла !!!!!Заходьте в гості на мою сторінку ! Дякуючи вашій підтримці і допомоги ми зробили перекриття кровлі будинку якої не було після пожежі і починаємо будувати будинок!! Любі гроші навіть одна гривна , цим ви спасаєте людей які віддають життя за Україну не зробивши кар’єру користуючись довірою. Подивившись відео Радіо Свободи , можна зробити висновок . Ми Ніколи не були шахраями і не будемо.На ремонт будинку після навмисного підпалу,без вашої допомоги нам з дружиною не подолати труднощі! Постійно нагадую про нашу ситуацію в групі 1000000 українців! Без вашої підтримки нам тяжко вижити!!! Щоб зібрати триста тисяч гривень на ремонт будинку. Четвертий рік в сарайчику живе ваш кобзар з дружиною після інсульту! Допоможіть нам вижити!!!! Допоможіть мені дуже вас прошу, потрібна ваша підтримка! Валерій Харченко, місто Дніпро, Україна телефон теж можна заправляти для перерахування в Приватбанк 098 505 2947!!! Не видаляйте мене з Друзів!!! Не блокуйте мене! Слава Україні!!! http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/kobzar-valerij-harchenko-prosyt-dopomohy/ МІСТ –Online https://www.facebook.com/xarchenko/videos/vb.100000761756447/1568659363169440 Звернення до народу України про допомогу, дружини кобзаря і волонтера АТО Вікторії Костенко. https://www.facebook.com/xarchenko/videos/vb.100000761756447/1514762641892446/ https://www.facebook.com/xarchenko/videos/vb.100000761756447/984640968237952 Перший Національний! http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/kobzar-valerij-harchenko-prosyt-dopomohy/ МІСТ -Online
  VISA
  ELECTRON PrivatBank фінансова допомога Western Union 4731 2191 0607 4010 гривня

 • Валерій Харченко