Новини для українців всього свту

Wednesday, Nov. 25, 2020

UPA_marsh_70_rokiv_in_Lviv (KRAWS) 3375

Автор:

|

Жовтень 18, 2012

|

Рубрика:

Ó Ëüâîâ³ â³äáóëèñÿ óðî÷èñòîñò³ ç â³äçíà÷åííÿ 70-ð³÷÷ÿ óòâîðåííÿ ÓÏÀ. Öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè ì³ñòà ïðîéøîâ ìàðø âîÿê³â òà âåòåðàí³â ÓÏÀ.

About Author

Meest-Online